Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2014:ind

Rapport 2014

Indledning

Fugleåret 2014 i Rørvig

Af Jørgen Bech

Rørvig Fuglestation fik i 2014 sit 42.år i kontinuitet. Feltdækningen af det højt prioriterede forårstræk var generelt god både for dagtrækket og rastende nattrækkere. Ligeledes er der et solidt materiale fra lokaliteterne, herunder monitorering af Hovvig året igennem. Efterårstrækket havde ikke samme systematiske dækning, dels var dækningen af dagtrækket faldet, dels havde en næsten permanent dårlig vejrsituation svækket motivationen til at følge havtrækket.
Alt i alt foreligger en solid basis for igen i år at foretage behandling af talmaterialerne og udtrykke det i en rapportform. Stationens træktabeller er her et hovedredskab, hvor alle tal er luget for gengangere etc. Alle observationer og tal har været genstand for korrektur og kvalitetskontrol.
På fuglestationens hjemmeside rfst.dk er årenes materialer tilgængelige.

Nedenfor følger en traditionel gennemgang af året, som det forløb på Rørvighalvøen. På mange måder kan man tale om et ”superforår” 2014, hvor vejrbetingelserne var med os i nogle kerneperioder ultimo april og igen i maj samtidig med, at der faldt nogle ornitologiske begivenheder fra uventet kant. Rørvig når det er bedst med det helt brede spekter og fugle fra alle hylder.
Achilleshælen var havtrækket om efteråret, hvor fraværet af optimale vinde efterhånden ligner en klimatisk tendens. Til gengæld bød en lavvandet Hovvig på en lang, livlig og interessant periode med rastende vadefugle.
I alt blev der i Rørvig set 246 fuglearter i 2014.

Januar, februar og marts

 Blå Kærhøg ad han 2015.01.24 Hovvig Foto:JS

Helt formidabel kontrast til fimbulvinter 2013. Mildt, ingen vinterdramaer og småt med begivenheder. Første overvintrende Sortstrubet Bynkefugl klarede vinteren i et lille frimærke med brak syd for Nakke Skov. Ingen is og derfor højst 4 Havørne i Nykøbing Bugt 6/2 – arten var i øvrigt til stede året rundt og var fast gæst i Hovvig. En Rørdrum fremme på en iskant i Hovvig 6/2 sluttede stort set vinteren. Hovvig blev hurtigt helt isfri og op til 2800 Bjergænder fyldte inderbassinet og op til 2535 Hvinænder smed sig til nat i yderbassinet.

I stedet blev februar en decideret forårstrækmåned. På Korshage gik det løs med det tidlige træk. 60 % af årets 557 Hulduer var passeret i februar, hovedtrækket af Sanglærke (841 af ilt 1153), og næsten halvdelen af årets rekordtræk (45.291) af Allike. De fleste Ansergæs passerede her, f.eks. Blisgås 27/2 169 Ø Korshage. Her er Sædgås den vigende blandt de ellers succesrige gåsearter med et forårstræk på 67. Hele året sås Sædgås (Taigasædgås) slet ikke på jorden – det må være første gang i stationens historie. I hitkategorien en enkelt fugl: 24/2 Kongeederfugl 1 3k+ han ind i fjorden forbi Korshage.

I marts rullede trækket jævnt videre og mod midten af måneden var det store tidlige træk overvejende igennem. Så som Sangsvane (i alt 963), Ringdue (i alt 36.023) og en pæn retur af Blåmejser (911) efter det store efterår 2013.
23/3 Enkeltbekkasin 6 i Flyndersø er mange på den hurtige forårspassage. 27/3 første Sorte Glente i marts i vores historie. En hovedbegivenhed i marts var Skovmår fundet på dagplads i skoven syd for Langesø Mose og smukt fotodokumenteret.

 Skovmår 2015.03.11 Langesø Mose Foto:ODM

April

Måneden åbnede i sydøstenvind, og så er der basis for at få en solid del af det altid dynamiske og målrettede gennembrudstræk af Fiskeørn: 3 fine dage 2/4 – 4/4 med 64 Ø Korshage. 2/4 Vandrefalk 5 NØ indledte et comeback for denne art år på trækfronten (forårstotal 33). Rød Glente kulminerede som vanligt omkring månedsskiftet og fik endnu et flot forårstræk (97), mens det i månedens løb kom til at stå klart, at trækket af Blå Kærhøg skrantede (56), og at vi for 5. år i træk ville ende med Spurvehøg under middel (1185).
3/4 blev en stor drosseldag med Sjagger 2870 og Vindrossel 3390 mod NØ, og samme dag et godt tidligt handomineret træk af Kærhøge: Rørhøg 36 Ø og Blå Kærhøg 14 Ø. Mosehornugle passerede ganske tidligt igennem med flest 7/4 3 ud af sæsonens 13 fugle.

Den friske start på april blev fulgt af en mere afdæmpet periode, hvor der 10/4 var tid til lappedykker-tælling ved Nyrup Bugt: Gråstrubet 125 – et lokalt megatal – og Nordisk 5.
17/4 poppede det så op igen med hovedankomst af Ringdrossel, hvor 20 var på trk/tf, og en Sølvhejre på træk Korshage.

I sidste 1/3 af måneden gik det så i den grad løs! Vind og vejr helt rigtigt.
21/4 Fjeldvåge 80 Ø (ud af forårets 298) er pænt mange i nyere tid for denne tilbagegangsart. Havørn poppede op i et sent træk – 11 målrettet Ø 22/4 – 26/4. Aftenfalke kan man nu se sidst i april: Hun allerede 22/4 og 3 i alt frem til 28/4. Vandrefalk trak med 16 i perioden og Lærkefalk i mere afdæmpet første trækbølge. Nogle gedigne træk af småfugle var 21/4 Kvækerfinke 19105 Ø, 23/4 var det så Engpiber med 7500 Ø og 27/4 Skovpiber 520 Ø.

25/4 blev en meget stor trækdag. En af de dage, hvor det var et dilemma, hvor hovedaktiviteten skulle lægges. Fuglene sad tæt på rast samtidig med, at det var mere end hedt i luftrummet, og hvad som helst kunne ske fra kl. 05:00 til 20:00. Morgenen var præget af Løvsangerfald, hvor 100+ kunne noteres på Korshage ledsaget af Skovsangere, Brogede Fluesnappere og de første 2 Vendehalse (af i alt 8 forårsfugle). En mystisk Nattergal rumsterede i tørt krat ved Flyndersø. En dag med alle 4 kærhøgearter på træk, heraf Steppehøg 2 2k og Hedehøg 1 ad hun. Og sandelig en Hvid Stork, der trak Ø – måske endda en rigtig uden svensk manipulation.

26/4 endelig efter års fravær igen en Markpiber. Smukt rastende på den sandede nordøstdel af Flyndersø inden den stak Ø. 28/4 Citronvipstjert 1 han øst Korshage lige over observatørerne med kald - stationens 3. fund. På et par dage 2 fine arter, der er i færd med at krydse hinanden i sjældenhed.
27/4 skrives igen historie med Sort Glente 4 i flok Ø Korshage – største forårsflok nogensinde i Østdanmark. Andre fund fra perioden var Silkehejre i Hovvig 28/4 – 30/4, en Sortspætte 28/4 – 30/4 tilbage for 3 dage i de opgivne territorier og kort sang fra en Hortulan 29/4. 28/4 rumsterede en mystisk Nattergal i et tørt krat ved Flyndersø.

For Lommerne blev der skrevet et helt nyt kapitel i Rørvig i 2014. Sidst i april var der gang i et usædvanligt østrettet træk af Rødstrubet Lom (endte i forårsrekord 121) og det mere velkendte af Sortstrubet Lom (73).
28/4 dukker en kæmpe lom op fra nordvest over Korshage – Hvidnæbbet Lom ad i sdr. Den bøjede ned i Isefjord, tog yderligere højde og forsvandt mod SØ. Senere i maj trak først 16/5 1 og siden 22/5 2 Islommer sammen højt ud fra Isefjorden, ligeledes gamle fugle i sdr med klassiske åbne næb og forsvandt målrettet mod nordvest. Lommerne forekom således i en ”Skagen miniature” med alle 4 arter i fuldstændig match med forventet tidspunkt og trækretning. Årsagen til dette gennembrud kendes ikke, men man kan forestille sig at en del af lommerne har ligget sydligere i Kattegat herunder Isefjordstrakten end normalt.

 Fjeldvåge ad han 2015.04.20 Korshage Foto: DO

Maj

Denne første af to vilde perioder i foråret 2014 sluttede 2/5, hvor vinden var gledet i nordøst med klar ørnesigt – en god dag for Lille Skrigeørn nappet fra Brentebjerg og roligt glidende over til modtagelse på Hundestedsiden. Samme dag blev den mystiske Nattergal genopdaget og bestemt (og accepteret af DKU) som Sydlig Nattergal ud fra kaldet. Først stationens tredje – og muligvis en hun med fraværet af gedigen sang.
 Skovsanger 2015.05.06 Korshage Foto: DO

En dyster, regnmættet aften 13/5 stod så en Sporevibe på Flyndersø og blev her til sidste observation 14/5 kl. 21:12. Så helt rigtig ud i adfærd, upåfaldende dragt, ingen ringe, og iagttagelsen lå også rigtigt for en spontan fugl på forlænget træk fra trækpopulation i Mellemøsten/SØ-Europa. Det er tilsyneladende Nordeuropas eneste fund i dette mønster, og da fuglen er kendt i fangenskab er dens kategori ikke afklaret. Afventer SU. Men spektakulær var den blandt lokale ynglende Viber, som ind i mellem måtte sættes på plads med truepositur.

Et massivt regnvejr over Østeuropa havde drejet en invasion af Hvidvinget Terne ind over Danmark. Nåede Hovvig med i alt 31 fugle, 16/5 5, 17/5 0, 18/5 24 og 19/5 2. Klassisk mønster – pludseligt ned til rast, oftest kortvarigt, hvorefter fuglene på splitsekunder steg op og forsvandt videre. Smukt og dynamisk.
18/5 blev en stjernedag i Hovvig. Hvidvingede Terner igennem, en Steppe/Hedehøg, så pludseligt 2 Stylteløbere foran fugletårnet og om aftenen årets Drosselrørsanger. Stylteløberne viste sig hurtigt at være et ophedet par, der flakkede uroligt rundt i vigen til 19/5, for så 21/5 at blive genfundet i nyanlagte Nygård Sø 5 km vest for Hovvig. En helt opportun ynglehabitat. Her gik det hurtigt: Allerede 22/5 var rede anlagt og fra 23/5 var hunnen fast rugende. 23 dage senere 16/6 var 4 dununger klækket.

Fra 20/5 er vi tilbage i østenvind. Sent ankommende Hvepsevåge kulminerede med fine lavtgående træk 21/5 439 Ø og 22/5 386 Ø. Hedehøg 20/5 og 27/5 – 3 i år af en art i nedgang. Lærkefalk 2k-bølge toppede 21/5 15, og Aftenfalk fik flot år med yderligere 21/5 4 og 22/5 2. Periodens forekomst af Islom er beskrevet under ”april”.
Småfuglene haltede noget i maj. Nogle arter som f.eks. Bynkefugl fik mod sædvane tyngden forskubbet til ultimo april. Pirol optrådte med kun én fugl 23/5 Højsandet, der siden rykkede ud til kysten ved Langesø Mose. Karmindompap i alt 10 – kun træk og endagsfugle. 21/5 årets anden Hortulan trækkende ud med kald. Ser skidt ud her – årets vejrforhold var ellers med arten.

Juni

3/6 Hvid Stork 2 på trækforsøg set fra Brentebjerg. Vagtel samme dag – kun 2 hele året. 8/6 lukkes foråret med en Lundsanger syngende i den gode skov syd for Langesø Mose. Det 9. forårsfund og første uden for sidste majuge og dermed seneste, men endnu engang en éndagsfugl. Skoven syd for Langesø Mose havde en fantastisk trio i 2014: Skovmår, Pirol og Lundsanger.
13/6 var vi ovre i kraftig nordvestvind og nærmest efter manuskript Almindelig Skråpe 1 V Korshage.

Det blev tid for status over igangværende ynglefugle, hvor flere var ganske opsigtsvækkende. Hedelærke 2 par Korshage (stillede med juv senere på sommeren) er første ynglefund på halvøen i 15 år. Rødrygget Tornskade 8 par! Kæmpe løft fra fjordårets kun 3 par. I løbet af sommeren mindst 13 1k fra disse par. 2 var Korshage, 2 var Slettermosegård, hvor der blev kvitteret for naturplejen. Decemberstormen ”Bodil” fik også en positiv effekt: Lokalt næsten uddøde Digesvale med ny koloni med 10 par i eroderet Dybesøklint. I Hovvig steg Skarv igen til 1066 aktive reder! Rørhøg, der har haft svært ved at etablere sig i Hovvig, fik et ynglepar i 2014, der fik 1 unge på vingerne. Meget bemærkelsesværdigt optrådte flere Skovsnepper spillende i juni, en art der ellers altid konsekvent har været fraværende som ynglefugl. Bomlærke havde et fremstød til halvøen med i alt 4 -5 fugle uden dog at vise tegn på at yngle.

Juli og august

Tørketid og det grundlagde et stort år for vadefugle i en særdeles lavvandet Hovvig, der holdt helt frem til og med september.
Stylteløber vendte tilbage fra Nygård Sø 24/7 med 2 ad og 3 juv og blev et fast eksotisk element sommeren igennem. De sidste 2 1k forsvandt 22/8, men var omkring Nygård Sø, inden det var endeligt slut 1/9.
I de generelt store rast af klirer og ryler i Hovvig sås Kærløber 1 1k 16/8 - 22/8. Optrådte mere overraskende atter kort på Korshage 20/8. 1/8 sneg en Plettet Rørvagtel sig i rørkanten. 1/8 – 2/8 Pungmejse 1 i det klassiske sydøsthjørne. Odinshane og Isfugl rykkede ind.
Ude på Korshage fin Sorthovedet Måge 1k 6/8, en Lille Flagspætte 23/8 var usædvanligt og 31/8 dukkede en Nøddekrige op. Samme dag også en 1k Aftenfalk, der blev til 2/9.

 Sortstrubet Bynkefugl juv 2015.08.03 Foto: JS Sortstrubet Bynkefugl 1k 2015.10.17 Foto: DO

September

Der skete stadig spændende udskiftninger i vaderne i Hovvig: 5/9 – 21/9 Islandsk Stor Kobbersneppe 2 1k – fine, ufældede ungfugle, der stod længe og blev 2. fund af denne race fra Rørvig. Også langtidsstationære Odinshøns, der topper 10/9 med 3 1k og den sidste blev til 21/9.
Sorthalset Lappedykker 1k blev kun set 13/9, mens 17/9 Skeand 930 var endnu en rekord for denne superart for Hovvig, og det sikrede DM guld for 2014 med største forekomst.

Aftenfalk 1k 1/9 og Steppehøg 2 k 29/9 – begge trak SV Hovvig. Fine obs fra småfuglene: Vendehals 5 i alt Korshage, Rødstrubet Piber 2 henholdsvis Korshage og Hovvig, Korttået Træløber 1 Rørvig og Rødtoppet Fuglekonge 1 Dybesø. Sortstrubet Bynkefugl var kontinuerligt til stede på Korshage fra 23/7 – 28/10 og toppede primo september med 5 fugle (1 ad, 4 1k). Regnes for fugle spredt fra ynglefuglene på Melby Overdrev. Denne art – engang et forårshit – var til stede 4 måneder i 2014 og kun færdselsuro synes at forhindre, at den etablerer sig som ynglefugl.

Havtrækket var igen i dyb krise. Lille Kjove hevet i land med 3 1k-fugle. 25/9 Sodfarvet Skråpe 2 V Korshage kom til at udgøre den sølle årstotal. Der kom gang i en kæmpe Mellemkjove invasion i sydøst Danmark. Korshage fik 21/9 – 25/11 i alt 22 (2 ad, 20 1k) med flest 25/9 10. I forhold til årets sløje havfugletal er det mange Mellemkjover. Sule vedbliver med at optræde året rundt i store tal, jfr. artens generelle opgang i Nordatlanten. 28/9 666 Korshage er rigtigt mange, men generelt ikke let at holde styr på de blandede rast/korrektionstræk med givet større forekomst af gengangere.
 Sule 2015.09.28 Korshage Foto: JR

Oktober

Svigt af havtræk og en del østenvind der midt i måneden sendte lidt større træk over halvøen: Trane kompenserede lidt for et dårligt forårstræk 14/10 hvor 210 + 190 SV Hovvig var yderste del af et stort træk denne dag over Østsjælland. Dagen efter 15/10 Bramgås 20.000 V. 3 fund af Ringdrossel og endnu 1 Lille Flagspætte, denne gang i Hovvig. Pibesvane er jo en kortvarig passage i nyere tid, men ganske mange dette år. 18/10 20 Hovvig og 23 i saltvand ud for Plantagen var bedste dag. Sølvhejre oppe på 5 5/10 – 17/10 i Hovvig.
Særdeles småt med oktoberhits: 17/10 Storpiber trådt op på Flyndersø – årets eneste. Måneden sluttede med endnu to store lommer: 27/10 Hvidnæbbet Lom 1 k rastende ud for Korshagekysten og 30/10 Islom 1 trak Korshage.

November – December

Flyndersøengen fortsat topsted for bekkasiner: 15/11 Dobbeltbekkasin 61 og Enkeltbekkasin 8.
I øvrigt slæbte den normalt ganske fuglerige november sig yderst tamt afsted. Der skete ingenting. Igen i år den kedelige tendens til at lavtrykspassagerne fra vest først kom igang hen mod december, hvor diversiteten af havfugle er stærkt på retur. 25/11 var dog en ganske god havdag med Islom 1 (måske genganger fra oktober), Mellemkjove 2 og Søkonge 1 – sidste optrådte yderligere med blot 2 rastende fugle ultimo november.

Varmen fortsatte i december. Helt usædvanligt var Hvidvinget Korsnæb i gang med 3. invasion på 4 år. Vi havde set fugle fra månedsskiftet august/september, men det toppede i december med to store artsspecifikke flokke 13/12 17 (4+ han) Nørrevang og 18/12 24 (8 han) Korshage.
Enkelte Nøddekriger frem til 24/12, nok 3 - 4 fugle i alt. Mens Isfugl havde et forrygende efterår i Hovvig og fortsatte med at underholde jævnligt med 2 fugle året ud.
 Isfugl 2015.10.28 Hovvig Foto: DO

Bidragsydere 2014

Af Lasse Braae

Bidragsydere 2014

Nedennævnte 129 personer har bidraget med materiale i år:

Bjørn Jakob Andersen (BJA), Knud-Erik Andersen (KEA), Lars Andersen (LAN), Stefan Andersen (STA), Tim Andersen (TA), Karin Bach (KBA), Jørgen Bech (JB), Eilif Bendtsen (ESB), Klaus Berggreen (KBe), Rolf Bisgaard (RBI), Klaus Bjerre (KB), Tommy Bjørk (TBJ), Søren Blanke (SBL), Carl Bohn (CB), Peter Borg (PBO), Kristian Bruus-Jensen (KBR), Henrik Brænder (HBR), Lasse Braae (LB), Bent Bøggild Pedersen (BEB), Henrik Gerner Baark (HBA), Olaf G. Chrsiani (OGC), Jørgen Stårup Christensen (JSC), Jakob Dall (JDA), Mads Danielsen (MD), Frank Desting (FDE), Anders Drejer (ADR), Jakob Engelhard (JAE), Jan Eriksen (JER), Anders Fischer (AF), Steen Flex (SFX), Leif Frederiksen (LFR), Jon Friis (JFR), Rørvig Fuglestation (RF), Christian Gade (CG), Christian Glahder (CMG), Palle Graubæk (PG), Erik Groth-Andensen (EGA), Georg Guldvang (GGU), Anders Hammergart (ANH), Finn Ebbe Hansen (FEH), Holger Hansen (HHA), Ulla Munk Hansen (UMH), Peter Hartoft-Hansen (PHJ), Jørgen Hulbæk Christiansen (JHC), Per Huniche Jensen (PHJ), Anders Høgsholm (AHØ), Verner Højgaard Jensen (VHJ), Steen Højmark Jensen (SHJ), Orla Jakobsen (OJA), Christian A. Jensen (CHJ), Henning Jensen (HEJ), Klaus T. Jensen (KTJ), Lars Jensen Kruse (LJK), Flemming Jeppesen (FLJ), Thobias Johansen (TEJ), Bent Møllmann Jürgensen (BMJ), Michael Jürgensen (MMJ), Aage Kabbelgaard (ÅM), Hanne Kapala (HKA), Jan Kiel (JKI), Stig Kjærgaard-Rasmussen (SKR), Peter Koch Knudsen (PKK), Gerd Korsbæk (GKO), Leif Kristensen (LJK), Thomas Kjærgaard Jensen (TKJ), Micheal Køie Poulsen (MKP), Peter Ellegård Larsen (PEL), Kirsten Laursen (KLU), Jens Mikkel Lausten (JML), Stig Linander (SLI), Jens Lind (JL), Svend Aage Linderstrøm (SAL), Jens Lodal (JLO), Aleks Lund (ALL), Søren Lund (SL), Gert Lystrup Jørgensen (GLJ), Jørgen Madsen (JM), Klaus Malling Olsen (KMO), Jesper Møller (JMM), Finn Neesgaard (FNE), Anders Wiig Nielsen (AWN), Kenneth Nielsen (KKN), Knud Nielsen (KEN), Lise Nielsen (LIN), Ole Nilsson (ONI), Claus Nordstrøm (CN), Michael Nørhfelt (MNØ), Erik Obelitz (EOZ), Michael Kjeldgaard Oddershede (MAD), Arne Olesen (ARO), Lily Olesen (L0L), Dennis Olsen (DO), Tonny Papillon (TPA), Henrik Pedersen (HPE), Kirsten Pedersen (KIP), Lars Frede Petersen (LAFP), Søren Peter Pinnerup (SPP), Per Poulsen (PPO), Erik Vikkelsø Rasmussen (EVR), Jan Lindgaard Rasmussen (JLR), Ken Rasmussen (KR), Peter Rasmussen (PER), Steen Reimers (SAR), Stig Rubæk (SRU), Lars Rudfeld (LRU), Leif Schack-Nielsen (LSN), Jesper Schade (JSC), Jørgen Scheel (JS), Per Schiermacker – Hansen (PSH), Uffe Seneca (US), Peter Simonsen (PSI), Lene Smith (LSM), Ragnar Smith (RAG), Benny Steinmejer (BST), Knud-Erik Strange (KES), Helle Suadcani (HES), Ole Søgaard (OS),
Jørgen Terkelsen (JT), Ulf Thrane (ULFT), Stig Toft Madsen (SMT), Lars Tom-Petersen (LTP), Peter Torp (PMT), Michael Trasborg (MT), Niels Henrik Valerius (NHV), Bo Valeur (BV), Thomas Varto Nielsen (TVN), Mogens Wedel-Heinen (MWH), Brian Wielsøe (BWI), Steen Øllgaard (SØ) og Stinne Aarestrup (SAA).

Igen rekord i antallet af bidragydere. Sporeviben (42 personer) og Stylteløberen (44 personer) trak mange besøgende, sidstnævnte art dog ikke helt så voldsomt her som ved Nygård Sø, hvor arten blev registreret 264 gange, mod kun 108 gange hos os.

Materialet

Antallet af rapporterede observationer nåede nye højder. Vi ånder nu et helt amt i nakken (Bornholm med 40.800 registreringer). Vores 39.681 observationer er en stigning på 9772 (32,7 %) i forhold til sidste års 29.909 observationer! Set i et større perspektiv, så har vi bidraget med 25,2 % af årets observationer i Vestsjælland (i alt 157.271 registreringer). Dette forhold er stort set uændret i forhold til sidste år. Forklaringen er, at projektet Boligbirding har givet en tilsvarende stor fremgang i Vestsjælland. Dette projekt har ikke i nævneværdig grad påvirket mængden af materiale fra Rørvig. På landsplan er vores andel mere beskedne 2,8 % (i alt 1.392.997 registreringer i DK) – en stigning på 0,4.

De enkelte bidrag i vores materiale går fra 1 til 13.808 (EVR) observationer. Det er givetvis det største tal vi har været oppe på for én bidragyder, men på landsstatistikken rækker dette blot til en 13. plads – en forbedring på 6 positioner i forhold til 2013. Yderligere fem personer (SA, LB, JHC, JS og BV) har bidraget med over 1000 observationer. Bidraget fra disse seks personer udgør 32.911 observationer, dvs..82,9 % af det totale materiale. .

De 39.681 observationer omfatter i alt 1.325.233 individer (797.733 sidste år) – hvilket igen antagelig er det højeste gennem tiderne (Dog med skarp konkurrence fra finke topåret først i 70’erne).

Ni personer (SA, JB, LB, CG, CMG, JHC, EVR, JS, BV) har bidraget med observationer af over 150 'arter' (inkluderer diverse sp. grupper) og yderligere to personer har registreret mellem 100 og 149 arter. Sidste år var tilsvarende tal 8 og 7, så der har desværre været et stort fald i den anden gruppe.

De mest populære arter (Hvor mange personer har rapporteret arten)

Vibe 49 Fiskehejre 38 Krikand 35
Rørhøg 49 Knopsvane 38 Toppet Skal 34
Havørn 48 Gransanger 38 Stor Præstekrave 34
Hvid Vipstjert 45 Skeand 38 Tinksmed 34
Stylteløber 44 Knarand 38 Ederfugl 33
Grågås 43 Toppet Lappedykker 38 Strandskade 33
Sporevibe 42 Sortklire 37 Sanglærke 32
Rødben 41 Skarv 36 Pibeand 32
Musvåge 39 Landsvale 36 Tårnfalk 32
Gravand 39 Hvidklire 36 Almindelig Ryle 32

De hyppigst rapporterede arter i 2014 var:

Art RF obs Obs DK Rank DK RF i %
1 Musvåge 865 32046 1 2,699
2 Ringdue 770 23501 4 3,276
3 Toppet Skalle 713 8224 57 8,67
4 Allike 700 11556 40 6,057
5 Grågås 696 30265 2 2,3
6 Spurvehøg 664 12836 32 5,173
7 Gråkrage 574 21917 6 2,619
8 Ederfugl 559 10218 44 5,471
9 Gærdesmutte 537 15515 16 3,461
10 Fiskehejre 528 21049 7 2,508
11 Gråand 523 26753 3 1,955
12 Knopsvane 519 23212 5 2,236
13 Sanglærke 512 13721 27 3,732
14 Hvid Vipstjert 510 14741 20 3,46
15 Gransanger 506 17852 12 2,834
16 Gulspurv 486 14038 25 3,462
17 Pibeand 479 12692 33 3,774
18 Stær 477 16175 15 2,949
19 Sortand 466 5685 84 8,197
20 Lille Korsnæb 457 4990 90 9,158

Det ses, at vi har en række arter, der er ’overrapporteret’ hos os (Toppet Skallesluger, Allike, Spurvehøg, Ederfugl, Sortand, Lille Korsnæb, Sule og Splitterne). Der er også eksempler på arter, der er ’underrapporteret’ (Solsort,Sølvmåge og flere længere ned på listen). I alt udgør vores 39.681 observationer 2,8 % af det totale materiale i DOFbasen fra 2014 (1.392.997 observationer).

Generelle oplysninger

Artslisten

Se samlet artsliste...

I henhold til AERC standard og den officielle danske fugleliste inddeles de trufne fuglearter i de enkelte lande, herunder Danmark, i 5 kategorier (se DOF's danske fugleliste). Denne standard er fulgt i RF siden 2000.

Samtlige registrerede fuglearter i Rørvig-området fordeler sig således:
A-arter 303, B-arter 0 og C-arter 5.
I alt (marts 2015): 308 spontant forekommende arter.

I kategorien D er truffet 2 og i kategorien E er truffet 9 arter.

Systematikken følger Voous (1977).

Parentestal

For mere fåtallige arter, er der i rapporterne anført tre tal i parentes efter det latinske artsnavn.

Det første tal angiver antal fugle set til og med 1972 (d.v.s. iagttagelser fra før Rørvigrapportens tid). Det andet tal dækker perioden 1973 - til og med foregående år, og det tredje tal angiver antal fugle i det aktuelle år.

For SU-arter og andre lokalt sjældne arter er der fra og med 2017-rapporten både angivet antal fund og antal individer adskilt af en skråstreg.
Se yderligere forklaring her.

For de rovfugle, der raster regelmæssigt i området (f.eks. Hvepsevåge, Rød Glente, Havørn, Duehøg, Fjeldvåge, Dværgfalk, Lærkefalk og Vandrefalk) angiver parentesen antallet af trækkende fugle henholdsvis forår /efterår i perioden fra fuglestationens start til og med sidste år.

Her skal det tilføjes, at hvis man sammenligner med tidligere års parentestal, skal man være opmærksom på, at der nu og da indsendes ældre data til redaktionen, hvorved de „ældre“ parentestal bliver reguleret.

Observationstabeller

Ændring marts 2015: Øverst på de relevante sider er der nu mulighed for at vise eller skjule observationstabellerne.

Efter hver artstekst er der fra og med år 2013 indsat en tabel der viser fordelingen af årets rapporterede observationer. Se yderligere forklaring her.

Tabellerne skal tolkes med forsigtighed. Hvis f.eks. N=5 i marts måned, betyder det blot at der er 5 forskellige observationer, men det kan godt være at det hver gang er den samme fugl som rapporteres.

Kvalitetssikring

Redaktionen har tilknyttet en kvalitetsfunktion med den opgave at overvåge, at rapportens observationer har et tilstrækkeligt niveau af dokumentation.

Vi følger DOFs retningslinjer. I tvivlstilfælde overlader vi i videst mulige omfang afgørelsen til DOFs institutioner (SU og DKU). Følgende grupper:

SU-arter der er røde på DOF-basen.
Listen over SU-arter og status for indsendte iagttagelser fremgår af siden Status på SU-sager. I rapporten medtages kun iagttagelser der er godkendt af SU. Observationer, der er til vurdering, eller som er forkastet af SU, nævnes ikke.

Subarter der er grønne på DOF-basen.
Her følges retningslinjer fra DKU (DOF-basens Kvalitetsudvalg). Den generelle regel er, at iagttagelser skal dokumenteres i notesfeltet og/eller vedhæftes foto eller lydfil. Den seneste revision af subarter er fra marts 2018, hvor artsantallet blev udvidet.

Fænologisk afvigende observationer er blå på DOF-basen. Disse observationer kan ligeledes kræves dokumenteret.

Redaktionen kan i øvrigt tage et hvilket som helst fund op. Det kan være en meget fåtallig art eller en afvigelse fra normal forekomst i tid eller antal. Det gælder også lokale sjældenheder (eks.Korttået Træløber).

Redaktionen tilstræber, at der er overensstemmelse mellem DOFbasen og observationerne i RFbasen og rapporterne. I enkelte tilfælde er det dog ikke muligt.

Forkortelser

trk = trækkende
tf = trækforsøgende
ovf = overflyvende
ad = adult (gammel/udvokset)
imm = immature
juv = juvenil (1. fjerdragt)
1k, 2k, … = kalenderår
pull = pullus (dununge)
sdr / vdr = sommer-/vinterdragt
syng = syngende fugl – eller rettere lydmarkeret territorial adfærd, f.eks. spillende vadefugle, trommede spætter e.t.c.

Understøttende materiale

I de senere år har vi udarbejdet en række tabeller, der understøtter teksten i selve rapporten. For trækket kan man i træktabellerne finde dagstotaler for alle arter både for- og efterår. Du finder træktabellerne i menuen til venstre.

Under ”Øvrige Tabeller” kan du bl.a. også finde oplysninger om makstal for rastende fugle i Hovvig – kun arter tilknyttet de typiske biotoper er medtaget, herunder arter, der bruger området som overnatningssted.

Bidragsydere

Der er udarbejdet en samlet oversigt over, hvem der har bidraget til rapporten igennem årene:
* Bidragsyder statistik 1973 - 2015
* Bidragsydere igennem årene - bemærkninger

Forfattere

Oversigt over hvem der der har skrevet de forskellige afsnit:
* Forfattere igennem årene - 1973 - 2017

rapp/2014/ind.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1